Hemen zaude

Eusko Irratiko kontratazioaren erregularizazioa: LABek hiru arrazoi nagusi ditu akordioa onartzeko

Gaurko EITBko Administrazio Kontseiluaren bileran Eusko Irratian aspalditik eman den irregulartasun bat konpontzeko bidea onartu da. EAJ, EHBILDU, Euskaltzaindia eta Eusko Ikaskuntzako ordezkariekin batera LABek aldeko botoa eman du hiru arrazoi nagusirengatik: kontratazio finko eta ebentuala era objektibo eta gardenaz egingo delako; irrati guztietan elebitasuna finkatzen hasten delako; eta irratiaren egiturako langileria sindikatuekin negoziatzea bermatzen delako dagoeneko 49 lanpostu finko bihurtuz.

 

Kontratazioa era objektibo eta gardenaz egingo da

Gogoratu beharra dago bidegabekeria guztia Andoni Ortuzar EITBko Zuzendari Nagusia zenean sortu zela. Eusko Irratian aurrekontu langileria gainditzen zela eta, behin behineko lan kontratua zuten 126 langileri autonomo gisa kontratatzea erabaki zela. 2008an Gizarte Segurantzaren Ikuskaritzak Radio Euskadin iruzurra antzeman eta langile hauei berriro lan kontratua egitera derrigortu zuela EITB. Iruzurra dela medio, kontratu guztiak “mugagabe ez finko” izan behar ziren halabeharrez. Kontutan eduki beharra dago legez enpresa publiko batean lanpostu finkoa eskuratzeko berdintasun, gaitasun, merezimendu eta publizitatearen lau printzipioak bete behar direla, eta kasu honetan legearen atal horrekin ados gaude. Beraz, kontratu hauek guztiak behin-behinekoak izan dira beti, eta egun 79 pertsona daude egoera horretan.

Akordioaren arabera, aipatu lau printzipioak bermatuko dira, orain arte ez bezala. Lan poltsa objektiboak ezin izan du funtzionatu hain zuzen kontratazio hau zegoelako eginda. Behin behineko langileak kontratatzeko garaian lan poltsa berraktibatu egingo da, jada era praktiko batean.

 

Irrati guztietan elebitasuna finkatzen hasiko da

Orain arte Radio Euskadin eta Gasteiz Irratian lanpostua eskuratzeko baldintzetan ez zen euskararen ezagutza eskatzen. 2008ko lan hitzarmenaren akordioan Euskara Plana abiatzea onartu zen, eta iaz sinatzea lortu genuen langileon ordezkariok eta zuzendaritzak. Gaurko akordioaren arabera, bai lanpostu finkoa zein lan poltsan egoteko euskararen ezagutza ezinbestekoa izango da, eta aurrerapauso garrantzitsua da. 2014 urtean oraindik ere euskal komunikabide publiko batean eskakizun hori ez egotea ulergaitza da.

 

Irratiaren egiturako langileria sindikatuekin negoziatzea bermatzen da

2014ko aurrekontuetan EITB talde osoaren batez besteko langileriatik 39 lanpostu murriztea aurreikusten zen. Administrazio Kontseiluak atzera bota bazituen ere, Zuzendaritzak Jaurlaritzara igorri zituen, eta Gasteizko Parlamentuan onartuak izan ziren. Ez dira 79 lanpostu desagertzen, 49 finko bihurtzen dira, eta kontratazio ebentuala egiten jarraituko da. Akordioaren bitartez Eusko Irratian 49 lanpostu finko sortzen badira ere, garrantzitsuena hau da: Zuzendaritzak konpromisoa hartzen duela prozesuaren amaieran, 2016an, langileen ordezkariekin egiturako langileria berria negoziatu eta adosteko.

LABek akordio hau borroka orokorrago batean kokatzen du, enplegu publikoaren defentsan modu koherente eta arduratsuan. Akordio ezak egoera bidegabea betikotzea suposa dezake, lanpostu murrizketekin eta aipatutako lorpenak gabe. EITBNETen egituraren negoziazioa aurrera doa, eta emaitzak bere isla edukiko du bai ala bai aurrekontu langilerian. Baita ETBn ere, non hitzarmenaren negoziazioaren gako nagusia egiturako langilerian kokatu dugun hain zuzen.

Euskal Herrian, 2014ko apirilaren 29an

Etiketa: 

Regularización de las contrataciones de Eusko Irratia

LAB tiene tres motivos principales para aceptar el acuerdo

En la reunión del Consejo de Administración de EITB de hoy se ha acordado la vía para solucionar una irregularidad que se ha venido dando desde hace tiempo en Eusko Irratia. Junto a los votos de las representaciones de PNV, EHBILDU, Euskaltzaindia y Eusko Ikaskuntza, el representante de LAB (las representaciones del PSE y Consumidores se abstuvieron y solo el PP votó en contra) ha dado su voto a favor por tres motivos principales: porque se va a realizar la contratación fija y eventual de manera objetiva y transparente; porque se ponen las bases para el bilingüismo en todas las radios; y porque se garantiza la negociación de la plantilla estructural de la radio con los sindicatos, transformando de entrada 49 puestos en fijos.

 

La contratación se va a realizar de una manera objetiva y transparente

Debemos recordar que todo este desaguisado surgió siendo Andoni Ortuzar Director General de EITB. Al superar Eusko Irratia la plantilla presupuestaria, se decidió hacer a 126 personas que hasta el momento tenían contrato eventual contratos de autónomos. En 2008 la Inspección de la Seguridad Social detectó fraude en Radio Euskadi y obligó a EITB a hacerles a estas personas un contrato laboral. Debido al fraude todos los contratos deberían hacerse como “indefinidos no fijos”. Hay que tener en cuenta que por ley, para acceder al empleo fijo en una empresa pública se deben respetar los cuatro principios de igualdad, capacidad, mérito y publicidad, y en este caso estamos de acuerdo con este apartado de la ley. Por tanto, todos estos contratos han sido siempre eventuales, y actualmente quedan 79 personas en esta situación.

Mediante el acuerdo se van a garantizar los cuatro principios, no como hasta ahora. La bolsa de trabajo no ha podido funcionar precisamente por esta situación. contractual. Se va a volver a activar la bolsa de trabajo para contratar al personal eventual, ya en la forma práctica.
 

Se ponen las bases para el bilingüismo en todas las radios

Hasta ahora tanto en Radio Euskadi como en Radio Vitoria no se ha exigido el conocimiento del euskara para acceder al empleo. En el acuerdo del convenio colectivo de 2008 se aprobó la puesta en marcha del Plan de Euskara, y el año pasado conseguimos suscribirlo la representación de la plantilla y la Dirección. Según el acuerdo de hoy, va a ser imprescindible el conocimiento del euskara tanto para acceder a un puesto fijo como a la bolsa de trabajo, y es un gran avance. Es incomprensible que aún en 2014 no se dé esa exigencia en un medio de comunicación público vasco.
 

Se garantiza la negociación de la plantilla estructural con los sindicatos

En los presupuestos de 2014 se preveía un recorte de 39 puestos de trabajo en la plantilla media de todo el grupo EITB. Si bien fueron rechazados por el Consejo de Administración, la Dirección los remitió al Gobierno Vasco, y se aprobaron en el Parlamento de Gasteiz. No desaparecen 79 puestos de trabajo, se convierten en fijos 49, y se seguirá realizando contratación eventual. Si bien mediante el acuerdo se crean 49 puestos fijos, lo mas importante es: que la Dirección se compromete al final del proceso, en 2016, a negociar y acordar con la representación de las y los trabajadores la nueva plantilla estructural.

LAB sitúa este acuerdo en una lucha mas amplia, en defensa del empleo público de un modo coherente y responsable. El no acuerdo supondría perpetuar la situación injusta, con recortes en plantilla y sin los logros mencionados. La negociación de la estructura de EITBNET avanza, y su resultado tendrá su reflejo necesariamente en la plantilla presupuestaria. También en ETB, donde precisamente hemos situado la clave principal de la negociación del convenio en la plantilla estructural.

Euskal Herrian, 2014ko apirilaren 29an