Hemen zaude

Euskal Telebistako langileoi 2010etik kendutako soldataren %5a itzuli beharko digute

2010eko maiatzean PSOEk «krisiari aurre egitearren» bankuei dirua emateko helburuarekin hartutako neurrien artean Estatu osoko administrazio publikoetako langileen soldatak %5ean murriztea erabaki zuen.

2010eko ekainean bertan erabaki hura ez zela «nahiko solidarioa» eta, PSEren eskuetan zegoen Eusko Jaurlaritzak EAEn erabakia sektore publiko osora hedatzea erabaki zuen, administrazio publikoez gain sozietate publikoak ere barnebilduz. Gogora dezagun EITB Taldeko sozietateak ez direla administrazio publiko, baina EAEko sektore publikoko sozietateak direla.

EITBko Zuzendaritza sindikatuokin bildu zen neurriaren aplikazioa negoziatzeko asmoz. Sindikatuek uko egin zioten «langileei dirua nola lapurtu» behar zieten negoziatzeko. Zuzendaritzak Jaurlaritzaren agindua betez soldata murriztu zigun langile guztioi.

EITBko sindikatu guztiok neurriaren aurka helegiteak jarri zituzten EAEko Auzitegi Nagusian, baina honek atzera bota zuen. Ondorioz Auzitegi Gorenera jo genuen.

Auzitegi Gorenak Euskal Telebistako helegitearen kasuan konstituzionaltasun auzia planteatuta, Auzitegi Konstituzionalera bideratu zuen helegitea.

Auzitegi Konstituzionalak hartutako erabakiaren ondorioz Euskal Telebistako langileoi urte hauetan murriztutako soldata itzuli beharko digute, eta taulak lapurreta hori gabe jarraitu beharko dute. Erabakia uztailaren 31n BOEn argitaratu zuen, eta jakin berri dugu.

Itzarriren ekarpenen murrizketaren kasuan ordea ez du onartzen konstituzioaren kontrako jokabiderik.

Erabakia soilik ETBko langileei eragiten die. Gogora dezagun salaketa kolektiboak jartzeko garaian enpresa bakoitzean gehiengoa duen sindikatuak jarri izaten dituela, gainontzeko sindikatuek bat egiten dutelarik. EITB Taldeko sozietate ezberdinetan helegiteak jartzeko garaian, auzia irabazi den tokian, ETBn, gehiengoa LABek zuen; EITBn eta Eusko Irratian ELAk; eta EITBNETen ez zegoen ordezkaritza sindikalik. Beraz soldataren murrizketaren erabakiaren nulitateak ez die eragiten Eusko Irratiari, EITBri eta EITBNETi.

Hiru sozietate hauetan bide juridikoa agorturik, geurea dena berreskuratzeko ekintza sindikala eta instituzionala baizik ez da gelditzen. Horrela ba, mobilizatu eta bestelako ekimenak abiatu beharko ditugu.

Auzitegi Gorenak arrazoia eman zigunean LABek dagoeneko hainbat iniziatiba abiatu zituen dirua EITB Taldeko langile guztioi itzultzeko: Zuzendaritzari berari, Administrazio Kontseiluan eta Legebiltzarrean proposamen bana eginez.

EAJren jarrera dirua ez itzultzeko «segurtasun juridiko eza» izan da. Beno ba, oraingoan ez du aitzakiarik dirua ez itzultzeko. Oraindik ere 2012ko abenduko bigarren pagaren %75a itzultzeko aukera legala eta ekonomikoa badu Jaurlaritzak, baina ez du nahi.

Beraz EITBko LABek berriro exijitzen dio Zuzendaritzari eta Eusko Jaurlaritzari langileoi kendutako dirua lehenbailehen itzultzeko. Ez soilik Euskal Telebistakoei baizik eta Taldeko langile guztioi. 2010etik hilero-hilero kentzen diguten %5a zein 2012ko abenduko pagatik zor digun guztia.

Deberán devolver a la plantilla de Euskal Telebista el 5% del salario robado desde 2010

En mayo de 2010 entre otras medidas el PSOE decidió recortar un 5% el salario de las plantillas de las administraciones públicas de todo el Estado con el objetivo de inyectar dinero a los bancos «para afrontar la situación de crisis».

En junio del mismo 2010, no siendo aquella medida «suficientemente solidaria», el Gobierno Vasco que estaba en manos del PSE tomó la decisión de ampliar los recortes a todo el sector público de la CAPV, incluyendo así además de a las administraciones públicas a las sociedades públicas. Recordemos que las sociedades del Grupo EITB no son administraciones públicas, pero sí son sociedades pertenecientes al sector público de la CAPV.

La Dirección de EITB se reunió con los sindicatos con la intención de negociar la aplicación de la medida. Los sindicatos se negaron a negociar «cómo robar a las y los trabajadores», y la Dirección obedeciendo el mandato recortó los salarios a todas las plantillas.

Todos los sindicatos interpusieron denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, quien las rechazó. En consecuencia interpusimos recurso en el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo planteó una cuestión de inconstitucionalidad en el caso de Euskal Telebista, y dirigió el recurso al Tribunal Constitucional.

Según la decisión del Tribunal Constitucional van a tener que devolver a la plantilla de Euskal Telebista el salario recortado durante estos años, y las tablas deberán continuar sin ese descuento. La decisión la hizo pública en el BOE el 31 de julio, y lo acabamos de conocer.

En el caso de las aportaciones a Itzarri no ha percibido actuación inconstitucional.

La decisión solo afecta a la plantilla de ETB. Recordemos que a la hora de realizar demandas colectivas habitualmente las ha solido interponer el sindicato más representativo, y el resto de sindicatos se han venido adhiriendo. A la hora de interponer las denuncias en las diferentes sociedades del Grupo, en el caso de ETB donde se ha ganado el pleito es LAB quien ostentaba la mayoría; en EITB y Eusko Irratia ELA; y en EITBNET no había representación sindical. Por tanto, la decisión de nulidad de los recortes no afecta a Eusko Irratia, EITB ni EITBNET.

Agotada la vía judicial en esas tres sociedades, sólo resta la acción sindical e institucional para recuperar lo que nos corresponde. Así pues, deberemos movilizarnos y tomar otro tipo de iniciativas.

En el momento en el que el Tribunal Supremo nos dio ya la razón, LAB tomó ya diversas iniciativas para que se devolvieran los recortes a todas las plantillas del Grupo EITB: con la propia Dirección, en el Consejo de Administración y mediante propuesta en el Parlamento.

La postura del PNV para no devolver lo robado ha sido la «inseguridad jurídica». La cuestión es que ahora no tiene excusa para no devolver el dinero. El Gobierno Vasco tiene la posibilidad legal y económica para devolver el 75% restante de la segunda paga de diciembre de 2012, pero no quiere.

Por tanto LAB de EITB vuelve a exigir a la Dirección y al Gobierno de Lakua que nos devuelva cuanto antes el dinero robado a las y los trabajadores. No sólo a la plantilla de Euskal Telebista, sino a las de todo el Grupo. Tanto el 5% de lo que nos quitan mensualmente desde 2010 como lo que nos deben de la paga de 2012.