Hemen zaude

EITBNETeko langileok badugu lan hitzarmena

Eider Jauregi (LAB-EITBNET), Jon Otegi (LAB-EITB) eta Galder Sierra (LAB-Zerbitzu Publikoak)EITBNET sortu zenetik hamabi urte igaro behar izan dira langileok lan hitzarmena eduki arte, eta ibilbide luze horretan zehar egoera ezberdinak eta onartezinak pairatu ditugu: Espainiako langileen estatutua, baldintza pertsonalizatuak, azpikontratazioa... Esan bezala kostata, baina azkenean geure burua zoriondu beharrean gaude egoera oso prekarioetatik zetorren kolektibo bat EITB taldeko lan baldintzen ia erabateko homologaziora iritsi garelako. Langile batzordeko hiru ordezkariak LABekoak dira.

Historia pixka bat:
EITBNET 2003an sortu zen, eta bere helburu nagusia Internet zerbitzuak eskaintzea zen, batez ere EITB eta EAEko administrazioei. Orduko Andoni Ortuzarren zuzendaritza taldeak ikuspegi estrategikoarekin hartutako erabaki harekin enpresa berriari aurreikusi zitekeen bezala bete ezin izango zituen bi ezaugarri tranpati eman zizkion, nolabait laburtzearren: lehena, ekonomikoki ustez autosufizientea izatea, hau da, finantziazio publiko zuzena eman gabe, baina instituzioentzat lan eginez finantzatuz; bigarrena, plantilla propiorik gabe sortzea, lan guztia azpikontratatuz jokaldia merkeago ateratzeko. Horrela kontrol publikoa saihestu eta langileen balizko lan baldintzak desarautzea nahi izan zuten.

Esan bezala, borroka luzea izan da: lehenbizi EITBNETek berak deialdi publikoaz hornitutako 20 bat laguneko egitura plantilla egonkor bat edukitzea lortu genuen. Ezagunagoa da iaz kontrata nagusia zen M4Fko langileek EEEaren eta kaleratzeen aurka egin behar izan zuten borroka sindikal eta juridikoa. Emaitza, egun dagoeneko beste hogeitaka langilek kontratu mugagabe ez-finkoa dutela EITBNETen, epai ezberdinen sententziek EITBNETi berez dagozkion funtzioak azpikontrata bidez egin izana ez-legezkotzat hartu dutelako. Azken hau azpimarratu nahi dugu, izan ere hamabi urte hauetan EITBtik igaro diren zuzendaritza batek ere ez baitio azpikontratazioaren eta lan egonkortasun faltaren arazoari heldu nahi izan. Are gehiago, zerbitzu publikoen kudeaketa azpikontraten esku pribatuen uztera jo du behin eta berriro, beti ere finantzazio publikoari eutsiz. Kudeaketa txarrei eta utzikeriei epaileek eman behar izan diote irtenbide petatxoa.

Borroka hauetan LABek eduki du protagonismoa, baina ez bakarra noski. Langile guztien borrokari balioa eman nahi diogu, eta bide horretan LABengan jarritako konfidantza eskertu.

Lan Hitzarmena:
Ikusten denez, Lan Hitzarmenaren negoziazioa ez da samurra izan, ezta laburra ere. Azpimarratuko duguna hau da, negoziazioa 2012an hasi zela, aurreakordioa aurtengo urtarrilean lortu dugula, eta langile ia guztien babesa jaso du (%90aren bueltan). Oraintsu arte Eusko Jaurlaritzaren bulegoetan ibili dela onespenaren zain. Ez dakigu kointzidentzia ote den, baina greba aurreabisoa sartzear ginenean Lakuako baimena iritsi zen. Prozesu osoan langileen bultzada ezinbestekoa izan dela ere argi gelditu da. Negoziazio Kolektiboa ia desagertuta dagoen egungo egoeran ez baita oso ohikoa halako akordiorik lortzea, are gutxiago Eusko Jaurlaritzarekin.

Edukiari dagokionean zera azpimarratuko dugu:

  • EITB Taldeko gainerako sozietateetako lan baldintzak jasotzen dituela esan daiteke, EITBNETeko errealitateari egokituta. Lanaldia, ordutegiak, soldatak, malgutasunak, osagarriak, gizarte laguntzak... ia erabateko homologazioa alegia.
  • EITBNETen lehen Lan Hitzarmena da, eta ultraaktibitatea bermatua du. Orain arte ez da arautegirik egon, espainiar langileen estatutua zen babes bakarra. Salbuespena M4F kontrata, sikiera bulegoetako hitzarmen sektorialaren babesa eduki zutela. Lan harremanak eta lan baldintzak indibidualak izan dira, arloburu batekin edo bestearekin moldatzen zinenaren menpe.
  • Lan kategoriak definitu eta lanpostu berriak betetzeko prozedura arautu da.

Oraindik xehetasunen bat lotzea falta da noski, eta horiek zorrozten lanean jarraitzen dugu.

Euskal Herrian, 2015eko ekainaren 18an

b_550_259_16777215_0___materiala_argazkiak_zerbitzuPublikoak_komunikabideak_15_06_18Eitbnet_eitbnet.pngHan tenido que pasar doce años desde la creación de EITBNET para que la plantilla tenga convenio, y en este largo camino hemos sufrido diferentes situaciones inadmisibles: estatuto de los trabajadores del Estado Español, condiciones laborales individualizadas, subcontratación... Como hemos dicho ha costado lo suyo, pero por fin nos tenemos que congratular porque un colectivo que venía de una situación muy precaria ha conseguido una consolidación con las condiciones del grupo EITB casi total. Los tres representantes del comité son de LAB.

Un poco de historia:
EITBNET se creó en 2003, y su objetivo principal fue el de ofrecer servicios de Internet, sobre todo para EITB y las administraciones de la CAPV. Con aquella decisión estratégica que tomó la Dirección de Andoni Ortuzar se le dio a la empresa dos características tramposas que, como era previsible no se pudieron cumplir: la primera, la supuesta autosuficiencia económica, es decir, sin dotarle de una financiación pública directa, pero nutriéndose mediante trabajos para las instituciones; la segunda, crearla sin plantilla propia, subcontratando todo el trabajo para que la jugada saliera más barata. Así se pretendía evitar el control público y desregular las posibles condiciones laborales de la plantilla.

Como hemos dicho, la lucha ha sido larga: primero conseguimos que EITBNET tuviera una plantilla estable de unas 20 personas contratadas mediante convocatoria pública. Ha sido más conocida la lucha sindical y jurídica que llevaron el año pasado las trabajadoras y trabajadoras de la principal contrata M4F contra el ERE y los despidos. El resultado, que más de 20 personas tienen contrato indefinido no-fijo en EITBNET, ya que diversas sentencias han dictaminado que la realización de funciones propias que corresponden a EITBNET por parte de una subcontrata no es legal. Queremos subrayar esto último, ya que ninguna dirección de las que han pasado por EITB durante estos doce años le ha querido buscar solución al problema de la subcontratación y falta de estabilidad. Es más, ha seguido dejando la gestión de los servicios públicos en manos privadas de las subcontratas, eso sí, manteniendo la financiación pública. Han tenido que ser los jueces quienes han puesto un parche a las malas gestión y dejadez.

En estas luchas el protagonismo ha sido de LAB, pero por supuesto, no solo suyo. Queremos poner en valor la lucha de todas y todos los trabajadores, y agradecer la confianza puesta en LAB.

Sobre el Convenio:
Como vemos, la negociación del Convenio no ha sido sencilla ni breve. Queremos remarcar que si bien la negociación comenzó en 2012, el preacuerdo lo hemos conseguido en enero de este año, y ha recabado el apoyo de casi toda la plantilla (en torno al 90%). Hasta hace nada ha rondado por las oficinas del Gobierno Vasco esperando su aprobación. Puede ser coincidencia, pero el beneplácito de Lakua llegó justo cuando ibamos a registrar un preaviso de huelga. También ha quedado claro que durante todo el proceso ha sido imprescindible el apoyo de la plantilla. La cuestión es que en la situación actual en la que la Negociación Colectiva está casi desaparecida no es habitual conseguir semejantes acuerdos, menos aún con el Gobierno de Gasteiz.

Respecto al contenido destacamos lo siguiente:

  • Se puede afirmar que recoge las condiciones laborales de las demás sociedades del Grupo EITB. Jornada, horarios, salarios, flexibilidades, complementos, ayudas sociales... una homologación casi total.
  • Es el primer Convenio Colectivo de EITBNET. Hasta ahora no ha existido regulación, y la única protección ha sido el estatuto de los trabajadores español. La salvedad precisamente la contrata M4F, que tenía el amparo del convenio sectorial de oficinas y despachos. Las relaciones y condiciones laborales han sido individuales, dependiendo de la relación con el o la responsable de turno.
  • Se han definido las categorías y se ha regulado el procedimiento de provisión.

Por supuesto, todavía queda atar algún detalle, y seguiremos trabajando para afinarlos.

Euskal Herria, 18 de junio de 2015