Hemen zaude

Radio Euskadi, Ortuzar eta «publikotasuna»

LAB-EITBren iritzi artikulua

Luze eta zabal hitz egin eta idatzi da iragan apirilaren 29an EITBko Administrazio Kontseiluaren gehiengoak —soilik PPren kontrako botoekin— adostu zuenaren inguruan. Ez dugu bere edukia berriro azaltzeko asmorik, baina alboratzen ari diren hainbat eztabaida lehen lerrora ekarri nahi ditugu, Euskal Herrian eraiki nahi dugun publikoa den horretan eragin zuzenak dituztenak. Horixe da artikulu honen xedea.

Lehenengo eta behin, eragiten digun egoeraren jatorria azpimarratu nahi dugu. Gaur egun EAJko lehendakari Andoni Ortuzar EITBko Zuzendari Nagusi zen garaian, zuzendaritzak bazuen hainbat langile lan poltsa batean, euren gaitasunak deialdien azterketen bidez modu publikoan frogatuak zituztenak, baina auskalo zein irizpideren arabera beste profesional batzuk kontratatzea nahiago izan zuen. Egoera urteetan luzatu zen, harik eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak irregulartasun bikoitza antzeman zuen arte: fiskala, lau urtez EITBk ez baitzion Gizarte Segurantzari lau milioi euro inguru ordaindu kontratu mota hau dela eta; eta laborala, kontratuok behar baino denbora gehiagoan luzatu zirelako. Horrela bada, Ikuskaritzak zera ebatzi zuen, proba objektiborik gainditu ez zuten langile autonomo hauei enpresa publikoan kontratu mugagabe ez-finkoa egitea. Made in EAJ kudeaketa.

Egoera hau urteetan luzatu da maila ezberdinetako bidegabekeriak sortuz, bai lan poltsako langileekin, urteotan lanera deituak izan ez direnak, bai gainontzeko finkoekin, LPD bat gainditu behar izan baitute, aurreko horiek ez bezala. Erakundearen gainontzeko eremuekiko bidegabekeria ere bai, izan ere, krisi garaian EITBren aurrekontu orokorra murriztua izan denean ezin izan dira egin behar izan diren kontratazioak, plantilari zuzendua zen aurrekontuaren zati handi bat aipatu ditugun kontratazio irregular horiek ordaintzera bideratua izan delako. LABentzat, EAJren exekutiboak azken urteotan enteari egin dizkion murrizketak onartezinak dira, onartezina den moduan, ezer gertatu ez balitz bezala aritzea eta kontratazioari dagokionez desorekak sortu dituen egoera irregular bat babesten ibiltzea.

Akordioaren arabera kontrataziora bideratzen den aurrekontua ez da jaisten, hau da, langile kopuru bera kontratatzen jarraitu beharko du erakundeak. Hori bai, hemendik aurrera 49 modu finkoan eta departamentu eta funtzioetan modu orekatuago batean.

Gure ustez, bai akordioak berak bai honen inguruan sortutako iritziak jarrera partzial eta demagogikoen gainetik publikoa denaren eta enplegu publikorako sarbidearen inguruan eztabaida sakonak ekarri dituzte mahaira. Hauek nabarmendu nahi ditugu:

Nork kontratatzen duen: LABek behin eta berriz salatu izan du nagusiki EAJk egin duen EITB bezalako erakunde publiko baten erabilera alderdikoia. Irizpide digitalak —atzamarrez egiten direnak alegia— mugatu egin behar dira gardentasuna lehenesteko. Eusko Irratiaren egoerari dagokionez, zergatik Ortuzarren zuzendaritzak lehenetsi zuen kontratazio eredu hau? Kontratatuen balizko profesionaltasun handiagoagatik besterik gabe, era objektiboan frogatu ezin izan dena? Arrazoi ekonomikoengatik, kontratazioak egiteko garaian Gizarte Segurantzari kotizazioekiko era iruzurtian aurreztutakoa dela eta? Ala arrazoi politikoak direla medio, irratiaren ildo editoriala zehazteko garaian? Ondo legoke herritarroi azaltzea.

Nor kontratatzen den: irrati publikoak zerbitzu publikoa eskaintzen duen neurrian kontratazio irizpideak publizitatearen eta gardentasunaren printzipioen arabera izan behar dira. Aldeak alde, inori burutik pasatzen al zaio Osakidetzako mediku batek lanpostu finkoa edukitzea halako kudeatzaile batek atzamarrez kontratatu duelako irizpide horien arabera inolako meriturik frogatu gabe?

Zenbat kontratatzen den: EITBn egindako murrizketen jatorria onura sozial eskaseko gastu itzelak —AHT...— dituen aurrekontuetan dago. Egoera honi buelta ematea eta plantila egokia bermatuko duen diru saila eskaintzea ezinbestekoa da kalitateko zerbitzua emateko.

Uste dugu ez direla gauza bera lanpostu zehatz batzuk edukitzea eta enplegu publikoa eta kalitatekoa defendatzea, eta batzuen aldetik bi ideia hauek modu interesatuan nahasten ari direlakoan gaude. Gardentasun eta aukera berdintasunik eza, irizpide objektiborik gabe egindako kontratazioen bidez, publikoa denaren suntsiketaren arrazoi nagusietako bat da. Askotan bezerokeriaren edota administrazio publikoan ematen diren ustelkeria mota ezberdinen jatorria, hain zuzen ere, sarbide ilun honetan dago.

Zoritxarrez, kontratazio mota hau EAJren ezaugarrietako bat izan da denbora luzez. Baina lanpostu zehatz batzuen balizko defentsan sindikatu batzuk askotan sistema honi adierazi dioten babesari penagarri deritzogu. Eredu beraren bi aldeak dira, denbora luzez elkarrekin ibili direnak, baina krisi garaian arazoak ematen dituela dirudi.

LABen publikotzat guztiona dena ulertzen dugu, eta ez dela soilik guztion zerbitzuan egon behar dena, guztion parte hartzea eta kontrola ere bermatu behar duena baizik. Enplegu publikoa eta kalitatekoa inoiz baino beharrezkoagoa da. Zerbitzu publikoen eskaintza unibertsal baten oinarri diren lanpostuez ari gara. Eta gardentasunaren eta kalitatearen beharraz ari gara, bai zerbitzuaren sarbidean, bai lanpostuaren ezaugarriei dagokienez, behin-behinekotasun tasa ikaragarria den garai hauetan, gainera. Hauxe da LABek defendatzen duen eredua. Baita Eusko Irratian ere.

Etiketa: 

Artículo de opinión de LAB-EITB

Mucho se ha dicho y escrito sobre el acuerdo que la mayoría del Consejo de Administración de EITB adoptó el 29 de abril (con el único voto en contra del Partido Popular). Creemos que es necesario poner encima de la mesa una serie de debates que se están omitiendo y que tienen una repercusión directa sobre el modelo de lo «público» que queremos construir en Euskal Herria.

 

En primer lugar, queremos subrayar el origen de la situación que nos afecta. En los tiempos en que el hoy presidente del PNV, Andoni Ortuzar, dirigía EITB, esa dirección tenía en bolsa de trabajo a una serie de trabajadores que habían acreditado sus méritos de manera pública a través de exámenes en una OPE, pero contrató, no se sabe en base a qué criterios, a otros profesionales. Esa situación se alargó durante años hasta que Inspección de la Seguridad Social constató una doble irregularidad: fiscal, ya que durante cuatro años EITB dejó de pagar a la Seguridad Social más de cuatro millones de euros por esos contratos, y laboral, ya que se habían prolongado durante más del tiempo permitido. Y dictaminó que esos trabajadores autónomos que no habían superado ningún tipo de prueba objetiva pasaran a tener un contrato indefinido no-fijo en la administración pública. Una gestión made in PNV.

Esto se ha alargado durante años, creando una situación de agravio tanto con respecto a las y los trabajadores en bolsa, a quienes no se ha llamado durante años, como con respecto a las y los fijos que tuvieron que pasar una OPE. Agravio también con respecto al resto de ámbitos del ente, donde en tiempos de crisis, al haberse recortado el presupuesto general, no se han podido realizar las contrataciones necesarias, ya que gran parte del presupuesto dirigido a la plantilla se tenía que destinar al pago de los contratados irregularmente.

Para LAB, los recortes que el Ejecutivo del PNV ha realizado en los últimos años son inaceptables. Pero lo es igualmente hacer como que nada ha pasado y seguir dando cobertura a una situación irregular que ha generado grandes desequilibrios en lo que a contratación se refiere. Además, hay que subrayar que con el citado acuerdo el presupuesto dirigido a contratación no disminuye, con lo que el ente va tener que seguir contratando al mismo número de trabajadores. Pero a partir de ahora a 49 de manera fija y de forma más equilibrada entre departamentos y funciones.

El acuerdo y las opiniones creadas al respecto, más allá de posiciones demagógicas y parciales, han puesto sobre la mesa una serie de debates de gran trasfondo a la hora de entender lo «público» y el acceso al empleo público. Señalemos los siguientes:

Quién contrata: LAB ha denunciado una y mil veces la utilización partidista principalmente del PNV de un ente público como EITB. Hay que limitar los criterios «digitales» (a dedo) en la contratación para que prime la transparencia. En lo que respecta a la situación de Eusko Irratia, ¿por qué la dirección de Ortuzar priorizó este modelo de contratación? ¿Simplemente por la supuesta mayor profesionalidad de los contratados y contratadas, que no se ha podido demostrar de manera objetiva? ¿Por razones económicas a la hora de hacer las contrataciones pero fraudulentas ante su pago a la Seguridad Social? ¿O por razones políticas a la hora de definir la línea editorial de la radio?

A quién se contrata: en tanto la radio pública ofrece un servicio público, los criterios de contratación se deben regir por los principios de publicidad y transparencia. Salvando las distancias entre profesiones, ¿a alguien se le ocurre pensar que un médico en Osakidetza pueda ejercitar de manera fija porque el gerente de turno le contrata «a dedo», sin haber acreditado ningún mérito?

Cuánto se contrata: los recortes en el ente tienen el origen en unos presupuestos con enormes gastos dedicados a apartados de escaso beneficio social (TAV...). Dar la vuelta a esta situación y dedicar una partida presupuestaria que garantice una plantilla adecuada es indispensable para ofrecer un servicio de calidad.
A nuestro entender, la pertenencia concreta de unos determinados puesto de trabajo no es lo mismo que defender el empleo público y de calidad. Estas dos ideas se mezclan de manera interesada. La falta de transparencia y de igualdad de oportunidades, a través de contrataciones sin unos criterios objetivos, es uno de los principales responsables de la destrucción de lo «público». Muchas veces el clientelismo o diferentes tipos de corruptelas en la administración tienen como base este acceso oscurantista.

Desgraciadamente, este modelo de contratación ha sido marca de la casa del PNV durante mucho tiempo y nos parece triste que desde algunos sindicatos a veces se haya dado cobertura al mismo en pos de una supuesta defensa de unos puestos de trabajo determinados. Son dos partes de un mismo modelo que han ido de la mano, pero que en tiempos de crisis parece que empieza a hacer aguas.

En LAB entendemos lo «público» como un patrimonio común que tiene que estar no solo al servicio de todas y todos, sino con participación y control de todos y todas. El empleo público y de calidad es hoy más necesario que nunca. Hablamos de puestos de trabajo, la base de una oferta universal de servicios públicos. Y hablamos de la necesidad de transparencia y calidad, tanto en el acceso al puesto como en desarrollo del servicio, hoy que la interinidad campa a sus anchas. Este es el modelo que defiende LAB. También en Eusko Irratia.