Hemen zaude

HKEEk irregulartasunak antzeman ditu EITBko hainbat bururen kontratazioetan

HKEE-REN PRENTSA OHARRA, EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB)
ZUZENBIDE PRIBATUKO ERAKUNDE PUBLIKOAREN ETA MENDEKO
DIREN SOZIETATEEN FISKALIZAZIO TXOSTENARI BURUZKOA, 2009.
 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak Euskal Irrati Telebista (EITB) Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoaren eta mendeko diren sozietateen fiskalizazio txostena mamitu du, 2009ko ekitaldiari buruzkoa. Txostena Osokoaren kideen gehiengoak onetsi du, nahiz kideetatik bik boto partikularra egin duten.


Fiskalizazio txostenak legezkotasunari buruzko alderdiak besarkatzen ditu langileria eta ondasunen kontratazio, hornidura eta zerbitzuen alorrean; baita kontuen aurkezpenarekin lotutako kontularitzako alderdiak ere.

Legezkotasunaren atalean Epaitegiak uste du EITBk eta mendeko sozietateek zuzentasunez bete dutela ekonomia-finantza jarduera arautzen duen lege arautegia, txostenean bertan zehaztu diren hainbat akats salbuetsita.

Bada, kontratazioaren atalari dagokionez, HKEEk adierazi du urratu egin dituela hainbatetan administrazioko kontratazioan buru egiten duten arauak eta zenbait espedientetan -txostenean adierazi da espediente zenbakia eta kopurua-, lizitazioak egin dira DOUEn nahitaezkoa den argitalpena eman gabe, kontratuaren xedearekin loturarik ez duten irizpideak eta/edo pleguetan aldez aurretik jaso gabeko ezaugarri teknikoak balioztatu dira, publizitate printzipioa urratu da publizitaterik gabeko prozedura negoziatuetan eta dagozkion esleipen prozedurak saihestu dira.

Langileriari dagokionez, HKEEk azpimarratu du 2009ko ekitaldian 21 pertsonak izan dutela sarbidea zuzendaritza postu funtzionaletara, Entearen sorrera legeak aurreikusten duen “profesionaltasun” kontzeptua baliatuta; horietatik 11k ez zuten aurretik Entearekin inongo kontratu loturarik eta ez dira goi kargudun modura azaltzen, izan ere lan kontratu finkoekin kontratatu dira merezimendu eta gaitasun printzipioak bete gabe, ez baita deialdi publikorik bideratu, aipatutako legeak berak agintzen duen moduan.

Entearen eta mendeko sozietateen Urteko Kontu Bateratuei dagokienez, Epaitegiak aldeko iritzia plazaratu du.

Berebat, HKEEk hainbat irizpen plazaratu ditu barne kontrolerako sistemari eta kudeaketa prozedurei buruz.

HKEE-TCPV dokumentuak:

EITBko LABek 126 orriko txostena patxadaz aztertuko du, prentsa oharrak dionaz gain beste datu kezkagarririk agertzen den ikusteko eta erantzun egokia emateko.

NOTA DE PRENSA DEL TVCP DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ENTE PÚBLICO DE DERECHO PRIVADO EUSKAL IRRATI TELEBISTA-RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB) Y SUS SOCIEDADES DEPENDIENTES 2009

 
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha realizado el informe de fiscalización de las Cuentas Anuales del Ente Público de Derecho Privado Euskal Irrati Telebista-Radio Televisión Vasca (EITB) y sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio 2009. El informe ha sido aprobado por mayoría de los miembros del Pleno si bien con el voto particular de dos de ellos.
 
El informe de fiscalización comprende la revisión de aspectos de legalidad en las áreas de personal y de contratación de bienes, suministros y servicios así como de aspectos contables relacionados con la presentación de las cuentas.
 
En el apartado de legalidad el Tribunal opina que EITB y sus sociedades dependientes han cumplido razonablemente la normativa legal que regula su actividad económico-financiera excepto por las salvedades que se concretan en el propio informe
 
Así, en relación con el apartado de contratación, el TVCP indica que ha incumplido en diversos casos las normas que rigen la contratación administrativa y así en determinados expedientes cuyo número e importe se señalan en el informe, se han realizado licitaciones sin la preceptiva publicidad en el DOUE, se han valorado criterios no relacionados con el objeto del contrato y/o aspectos técnicos que no figuran previamente en los pliegos, se ha incumplido el principio de publicidad en procedimientos negociados sin publicidad y se ha prescindido de los procedimientos de adjudicación correspondientes
 
En relación con el personal, el TVCP destaca que en el ejercicio 2009 han accedido a puestos directivos funcionales 21 personas por aplicación del concepto de ”profesionalidad” que se contempla en la Ley de creación del Ente, de las cuales 11 no tenían relación contractual previa con el Ente ni figuran como altos cargos, siendo contratadas con contratos laborales fijos sin cumplir los principios de mérito y capacidad al no haberse realizado convocatoria pública tal y como exige, asimismo, la mencionada Ley Sobre las Cuentas Anuales Consolidadas del Ente y sus sociedades dependientes, el Tribunal emite una opinión favorable.
 
Asimismo, el Tribunal efectúa una serie de consideraciones sobre el sistema de control interno y los procedimientos de gestión.