Hemen zaude

EAEko Mahai Orokorra ahalik eta azkarren biltzeko eskatu du LABek


EAEko MAHAI OROKORRA AHALIK ETA AZKARREN BILTZEKO ESKATU DU LABekPasa den urriaren 21eko EAEko hauteskundeek Iñigo Urkulluren EAJ-PNVren gobernu berria ekarri dute Jaurlaritzara.Ordutik hona nagusiki hiru izan dira Gobernu honek zerbitzu publikoak direla eta, esku artean ibili behar izan dituen gaiak: 2012ko hamalaugarren pagarena, berrordainketa sanitarioa eta hezkuntza erreforma.Hiru gaion aurrean hartu duen jarrerari oso kezkagarria deritzogu, izan ere, hiruretan azaldu baitute Espainiar Estatuak ezarritakoa betetzeko borondatea, eta hezkuntza erreformaren kasuan hori baino gehiago, kolaboratzekoa ere.Publiko egin dituen asmoei jaramon egin ezkero ere kezka ez da desagertzen, “austeritatea” edota “gerrikoa estutzea”, “administrazioa argaltzea” bezalako kontzeptuak errepikatu izan ditu Gobernu berriak; kontraesanak azaleratuz, esaterako, “hori eginda ere zerbitzu publikoak bermatuko direla”, edota “langile finkorik ez dela kaleratuko” (bitartekoak beraz baietz uler daiteke).

 Bestalde, Eusko Jaurlaritzak 2013ko Aurrekontuen Egitasmoa laster aurkeztuko duela ere adierazi du.Hau guzti hau ikusita LABek ahalik eta azkarren iniziatiba hartu eta Gobernuari gure eskakizunak aurkeztea erabaki du. LABen beti defendatu dugu urteko aurrekontuak aurkeztu aurretik Gobernuak instituzio horretako langileen Lan Hitzarmena negoziatzeko Mahaia ireki behar duela eta horren inguruan akordioa itxi; azken batean, aurrekontuetan egongo baitira Hitzarmenean jasotako edukiak garatzeko beharrezko diru partidak. Alderantziz egitea, hau da, behin aurrekontuak itxita negoziatzen hastea, zentzugabekeria eta iruzurra da.

Hala, LABetik formalki MAHAI OROKORRA bildu dadila eskatu dugu. Mahai Orokorrak berebiziko garrantzia du bertan negoziatzen direlako Jaurlaritzaren pean gauden langile kolektibo ezberdinentzako lan baldintza komunak, eta honenbestez, langileontzat borroka eremu garrantzitsua bilakatzen da.Mahai Orokorrean negoziazioari bide eman aurretik, bada oinarri-oinarrizko exijentzia bat azaleratuko duguna: negoziazio kolektiboa eta Mahai Orokorrean alde biek adostea lortzen duguna errespetatzea eta defendatzea.Izan ere, azken urteetan gertatutakoak negoziazio kolektiborako eskubideari eta gure negoziaziorako euskal esparruari balio osoa kendu baitie: Espainiar Gobernuak inposatutako murrizketa guztiek gure esparruan egindako akordioak balio gabe utzi dituzte eta Administrazioak hori gainditzeko ezelako defentsarik ez du egin. Hala, LABentzat negoziazioari ekiteko orduan funtsezkoa da administrazioak aldez aurretik negoziazio kolektiboaren eskubideari eta euskal esparruari erabateko babesa azaltzea, horretarako hiru konpromiso adieraziz:

  • Negoziatzen dena aurrekontuetan islatzea, hau da, adostutakoa beteko dela bermatzeko aurrekontuetan beharrezkoak diren diru partiden esleipenak jasotzea.
  • Espainiar Gobernuak ezarritako murrizketa edota inposiziorik ez onartzeko konpromisoa.
  • Adostutakoaren gainean Gobernuak alde bakarrez ezelako erabakirik ez hartzea.Beraz, LABen aldetik lehenengo aldarrikapena negoziazio kolektiboarekiko errespetua izango da. Lehenengo aldarrikapena, ez beste batzuk baino garrantzitsuagoa delako, baizik eta hori gabe ez dagoelako ezer negoziatzerik.Behin hori bermatuta, aurtengo LABen aldarrikapen nagusiak honako hauek izango dira: azken urte hauetan galdutako guztia berreskuratzea eta enplegu publikoa sortzeko plan berria egitea.

 

 

LAB HA SOLICITADO QUE SE REÚNA CUANTO ANTES LA MESA GENERAL DE LA CAPVLas elecciones celebradas en la CAPV el pasado 21 de octubre han traído un nuevo Gobierno a Lakua, el Gobierno de EAJ-PNV de Iñigo Urkullu. Desde entonces son tres los temas en torno a los servicios públicos que ha tenido que afrontar: la decimocuarta paga de 2012, el repago sanitario y la reforma educativa.Nos parece muy preocupante la postura adoptada ante los tres, ya que en ellos han mostrado su disposición a cumplir lo impuesto por el Estado Español, y en el caso de la reforma educativa más aún, incluso a colaborar.Si además reparamos en las intenciones que ha hecho públicas la preocupación no hace sino aumentar, el nuevo Gobierno ha venido repitiendo conceptos como “austeridad”, “apretarse el cinturón”, “adelgazar la administración”, así como algunascontradicciones que también producen inquietud como que “aún actuando así se van a garantizar los servicios públicos”, o que “no se van a despedir trabajadores fijos” (por lo que se entiende que no-fijos sí).Por otra parte, el Gobierno Vasco ha hecho pública su intención de presentar próximamente su Proyecto de Presupuestos.Por todo ello, LAB ha decidido tomar la iniciativa y presentar nuestras peticiones al Gobierno. LAB ha defendido siempre que el Gobierno debe abrir la mesa de negociación del Acuerdo o Convenio de las y los trabajadores de esa institución y cerrar el acuerdo antes de presentar los presupuestos; al fin y al cabo, en los presupuestos se recogerán las partidas necesarias para desarrollar los contenidos del Convenio. Hacerlo al revés, es decir, comenzar las negociaciones una vez cerrados los presupuestos, es un sinsentido y un fraude.De este modo, LAB ha solicitado formalmente que se reúna la MESA GENERAL. La Mesa General tiene una importancia vital, puesto que es ahí donde se negocian las condiciones laborales comunes a todas y todos los trabajadores dependientes del Gobierno de Lakua, y se convierte así en un importante campo de lucha para las y los trabajadores.Llevaremos a esta Mesa General reivindicaciones fundamentales, pero hay una exigencia básica que vamos a poner encima de la mesa antes de que comience la negociación, que es el respeto y la defensa tanto de la negociación colectiva, como de lo que acordemos ambas partes en la Mesa General.Lo sucedido durante los últimos años le ha quitado todo su valor al derecho a la negociación colectiva y al ámbito vasco de decisión: todos los recortes impuestos por el Gobierno de España han dejado en nada los acuerdos adoptados en nuestro marco sin que la Administración haya hecho su más mínima defensa. Así, para LAB es imprescindible que, previamente a la negociación se demuestre que se amparan tanto el derecho a la negociación colectiva como su ámbito, tomando para ello tres compromisos:


  • Que la negociación se plasme en los presupuestos, es decir, que para garantizar el cumplimiento de lo acordado los presupuestos recojan las partidas necesarias.
  • Compromiso de no adoptar recortes ni otro tipo de imposiciones que vengan del Gobierno español.
  • Que el Gobierno no tome decisiones unilaterales sobre lo acordado.

Por tanto, para LAB la primera reivindicación es el respeto a la negociación colectiva. No por ello es la más importante, pero sin garantizarla no habrá nada que negociar.Una vez logrado dicho compromiso, las principales reivindicaciones de LAB serán la recuperación de todo lo perdidodurante los últimos años y un nuevo plan de creación de empleo público.